Falsos sostres

Els falsos sostres tradicionalment s’han fet sempre d’encanyissat enguixat. De fet en l’arquitectura més modesta no hi ha falsos sostres, el sostres mostren l’estructura tal com raja: les bigues de fusta i l’entrebigat ceràmic, les voltes de rajola, i com a molt per raons d’higiene i lluminositat s’emblanquinava tot plegat amb pintura de calç, afegint-hi blauet.

És en l’arquitectura més noble, tan religiosa com civil que es busca la manera d’amagar l’estructura amb enguixats, i falsos sostres. Així apareixeran motllures i plafons que es decoraran i pintaran amb pintures al fresc o a la cola. Per fer tots aquest detalls s’utilitza l’escaiola, més resistent i dura, amb capacitat de ser tallada com si es tractés d’una escultura. L’encanyissat d’aquest falsos sostre es clavava a les bigues o bé estava suspès d’aquestes.