Mestratge en Construcció Tradicional


GRETA juntament amb la UEC
(Unió d'empresaris de la Construcció) organitzen des de l'any 2014 el Mestratge en Construcció Tradicional. També s'ha fet una versió per l'Escola Sert del Col·legi d'arquitecte de Catalunya, a la Demarcació de Girona.

Direcció i coordinació: Valentina Maini i Olga Muñoz, arquitecta
Coordinació: Marta Barceló, arquitecta tècnica i Anna Teixidor, arquitecta 
Programació inicial amb el suport i la col·laboració:
Josep Maria Fortià i Oriol Roselló, arquitectes

Coordinació a UEC Ripoll: Motserrat Muntadas, arquitecta tècnica
Amb el suport i la col.laboració: Santi Llagostera, arquitecte

El curs s’estructura en 4 mòduls:
Mòdul 1 Pedra, Mòdul 2 Calç, guix i color, Mòdul  3 Ceràmica i terra, Mòdul 4 Fusta i condicionament tèrmic.

El nostre país te una gran quantitat de patrimoni arquitectònic per restaurar i rehabilitar. La qualitat d’aquestes intervencions passa forçosament per conèixer, entendre i saber aplicar les tècniques amb què fou construït. Moltes de les tècniques tradicionals escapen a qualsevol normativa i continuen ignorades pel món acadèmic i professional. Són coneixements basats en la praxis i en la transmissió oral a peu d’obra. L’objectiu és preservar els oficis i transmetre els valors inherents a les tècniques tradicionals de la construcció, recuperar coneixements i donar les eines necessàries perquè les empreses que es dediquin a la restauració i rehabilitació siguin un referent de qualitat.

La preocupació actual per la sostenibilitat i la recerca per construir amb materials i tècniques més ecològiques, pròximes, saludables i sostenibles ha portat a buscar en les tècniques tradicionals formes de fer on aquests valors eren inherents del propi sistema. Cada vegada hi ha més innovació que parteix de les tècniques tradicionals que combinades amb les noves tecnologies ens mostra un ventall de possibilitats per la construcció del futur.

 Mòdul 1.- Pedra

Coneixement de les diferents roques, geològicament parlant, que han configurat els elements constructius del nostre patrimoni.
Les seves propietats, patologies possibles, tractaments de protecció, neteja i ús més idoni de cada roca: basalt, granit, pissarra, esquistos, sorrenques, calcària, travertí...
Diferents maneres de construir i pujar parets segons les èpoques, i el context cultural, econòmic i geogràfic: mur de pedra seca, mur de pedra carejada, mur de pedra sense treballar.Conceptes generals de patologies en els murs: humitats, capil·laritat, eflorescències...Conceptes de transpirabilitat i impermeabilitat.
Morters utilitzats: morters de calç aèria, hidràulica, morters de fang, combinacions de diferents morters, àrids utilitzats i granulometria.
Paviments de llosa, de còdols i soleres i formigons de calç.
L’ofici del picapedrer.

foto-pedra-1.jpg    foto-pedra-2.jpg

 Programa Mòdul 1.- Pedra

Mòdul 2.- La Calç, guix i color

Aprofundir en dos dels materials bàsics per fer aglomerants, morters de revestiments i morters estructurals.
Tipus de calç i procés de producció: la pedra calcària, la pedra cuita, la calç viva i la calç amarada. La calç hidràulica, la calç aèria i l’hidròxid de calç.
Revestiments mixtes, la calç amb fang, la calç amb guix, amb palla, amb cànem....
Les capes dels revestiments: l’esquerdejat, la trepa, el lliscat. L’estucat en calent, l’esgrafiat...La restauració i neteja dels revestiments existents.
Els pigments naturals utilitzats en les façanes del nostre patrimoni i aplicacions d’aquest pigments
El guix tradicional com a morter en soleres, paviments i a la tàpia.

foto-calc-1.jpg    foto-calc-2.jpg

 Programa Mòdul 2.- La Calç, guix i color

Mòdul 3.- Ceràmica i terra

La terra crua i cuita en la construcció. La tàpia, coneixement de la composició de les terres a l’hora de construir tàpia. Tàpia mixta amb calç, guix, ciment... Procés constructiu de la tàpia, propietats acústiques, tèrmiques i higroscòpiques.
Patologies,  intervencions i precaucions a tenir en compte. Restauració de la tàpia.
Envans i revestiments de fang.
La Ceràmica, tipus de ceràmica, tova manual, esmaltada...
La volta ceràmica: funcionament estructural i construcció de les diferents voltes:
Volta de canó, de mocador, de tartana...volta d’escala, etc
Morters per construir volta: guix, ciment natural ràpid, calç. Patologies i Restauració de voltes.

foto-ceramica-i-terra-1.jpg    foto-ceramica-i-terra-2.jpg

 Programa Mòdul 3.- Ceràmica i terra

 Mòdul 4.- La Fusta i condicionament tèrmic

La fusta i els sistemes constructius de la tradició arquitectònica.
Tipus i espècies de fusta. Propietats, patologies i col·locació de la fusta segons espècies, disposició dels elements i condicions d’humitat i exposició. Ús i tècniques actuals de la construcció en fusta.
La Canya en la construcció de fals sostre, entrebigat i envans.
Les fusteries, tractaments i prestacions actuals.
El vidre i els vitralls.
Condicionar tèrmicament i acústica.
Aïllaments sostenibles, tipus, prestacions i col·locació.
Importància de la ventilació i la transpirabilitat per evitar humitats.
Sistemes d’escalfament sostenibles i adequats al nostre patrimoni, aplicacions.

foto-fusta-1.jpg    foto-fusta-2.jpg

Programa Mòdul 4.- La Fusta i condicionament tèrmic

 

Si esteu interessats en participar al Curs de Mestratge poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del formulari

INSCRIPCIÓ LLISTA D'ESPERA CURS DE MESTRATGE

Ets Soci de l'Associació GRETA?*
Has participat en algun mòdul del curs de Mestratge? Seleccionar totes les opcions que siguin d'aplicació.*