Coberta dels edificis

Pel que fa a la coberta, caldrà entendre-la com a una cinquena façana i per tant regular-la i tractar-la amb la mateixa cura que les façanes, concretant-ne els materials, cromatismes, obertures i acabats.

Coberta:
– Es mantindrà el pendent de la teulada, establint uns llindars d’acord amb les característiques del teixit històric.
– Es procurarà el manteniment i protecció explícit i estricte de la proporció en llargada i gruix de la barbacana / ràfec  i cornisa, allà on existeixi. No s’inclourà en canvi en aquells llocs on no existeixi.
– Es vetllarà pel manteniment amb esglaonat de les lloses de pedra dels dos coronaments laterals de les vessants de teulada, en  les zones del territori que en tinguin (crestalls).
– Es procurarà el manteniment i barreig de les teules amb colors llisos vermells, grogs i, poques vegades, marrons així com la utilització de la teula sense imitar esquitxos ni verdets.
– Caldrà el manteniment estricte de les lloses de llicorella grisa o local de les teulades. La possibilitat de substituir-les per textures, materials i colors semblants a les lloses grises existents.
– Cal evitar la creació de nous badalots i llucanes a les teulades on geogràficament no hi pertoquin. En les àrees geogràfiques que en tinguin cal mantenir el mateix volum i la superfície del badalot pel que fa a la superfície total de la teulada. No s’admetràn els de forma triangular.
– Es mantindran les proporcions i textures de les xemeneies i dels remats i barrets tradicionals. En cap cas s’admetran els coronaments prefabricats de formigó ni les terrasses tipus banyera a les teulades.