Criteris i objectius del POUM

A partir dels estudis previs efectuats, i segons estableix l’article 106 del RLUC, s’haurà de redactar l’avanç de planejament. Aquest document ha de contenir els criteris i objectius generals del Pla, les alternatives considerades, l’alternativa escollida, i la descripció de les característiques bàsiques de la proposta d’ordenació;  i conseqüentment els criteris i objectius pels teixits històrics.

El POUM haurà de tenir clar, per tant, de definir els grans criteris d’actuació en els teixits històrics, els valors d’aquestes trames urbanes, així com els perills i les amenaces, per tal de poder concretar les intervencions més escaients per a cada àmbit del nucli històric.

L’objectiu principal del planejament serà la conservació del caràcter històric del conjunt urbà, i així caldrà determinar quins són els teixits històrics preexistents mereixedors de protecció i dins d’aquests teixits els conjunts, edificis i elements, i d’acord amb això establir-ne intervencions diferenciades per a cada grup d’acord amb l’anàlisi prèvia. Vetllarà pel manteniment de l’estructura existent, tant pel que fa al traçat viari com a la parcel·lació i les característiques tipològiques de les edificacions històriques. La intervenció en el teixit edificat tindrà lloc a partir de la comprensió de les seves característiques i de l’adopció d’una estratègia encaminada a destacar-ne els trets principals.

Així mateix, a part de l’objectiu de manteniment i conservació, el POUM també ha de tenir com a objectiu bàsic l’impuls cap a una nova centralitat que molts nuclis històrics han anat perdent en les últimes dècades. Això implica incentivar la reestructuració urbana amb els usos comercials, residencials, administratius, de restauració i turístics per tal d’afavorir la complexitat d’usos típica de la ciutat mediterrània de la qual en som hereus.