Protecció de l’entorn

I per finalitzar, el sisè criteri és la protecció de l’entorn dels teixits urbans.

Caldrà considerar els següents elements :
– La protecció de la geomorfologia més característica (paisatgística) i singular de l’entorn d’un poble o barri.
– La protecció urgent de les àrees agrícoles més productives i representatives.
– La protecció i foment de la vegetació i la flora autòctona de l’entorn de les cases i construccions, no admetent-se les plantes i arbrat forans i al·lòctons.
– La protecció dels elements, objectes i espais més representatius i històrics del voltant de la casa.

Els criteris descrits anteriorment, van des del més general (àmbits i conjunts), fins al més concret (façanes i usos). A l’apartat II.3 de “Regulació normativa” hi ha els aspectes que caldrà atendre en la regulació dels teixits històrics en el marc d’un Pla d’ordenació urbanística municipal.

Considerem important com a criteri general revisar, adaptar i desenvolupar en els documents dels planejaments aquestes mesures, ja que són les que acaben perfilant la continuació de la textura, la composició i la volumetria final; i recomanem de fer-ho en especial en els catàlegs de masies, els catàlegs de béns i en les trames dels teixits històrics per tal de preservar-ne més el seu caràcter.