Treballs preparatoris i diagnosi

Els estudis previs del POUM, que formaran part de la Memòria d’informació com a annexos, han de recollir els estudis territorials, urbanístics i demogràfics del municipi que permetin garantir a través del pla la preservació dels seus valors històrics i culturals. En aquests, s’han d’identificar les diferents etapes cronològiques de la formació de la ciutat, així com cadascuna de les diferents àrees tipològiques.

 

En concret és necessari:
Reconeixement dels teixits històrics: Teixits medievals o anteriors, ravals, trama del segle XVIII, eixamples del segle XIX i del segle XX.
Reconeixement dels conjunts i elements: cases pageses, cases de pescadors, cases menestrals, casals burgesos (neoclàssics, modernistes, noucentistes, indians, etc.), colònies o conjunts de residències obreres, edificis industrials, cellers, edificis de la tradició moderna (racionalisme, art déco), edificacions impròpies de nuclis històrics, etc.
Reconeixement de les estructures rurals amb incidència als teixits urbans, i estructurals rurals incloses en els sòls urbans actuals: Camins històrics (calçades romanes, camins rals), masos, ermites, estructures agrícoles (parets seques, eres, cabanes, feixes), pous de glaç, forns de calç, carboneres, estructures hidràuliques (sèquies, canals, rescloses, aqüeductes, cisternes, basses, fonts), estructures vegetals autòctones (fileres de xiprers, margeneres, exemplars aïllats).
Reconeixement de les característiques pròpies de cada teixit històric: parcel·lació, volum edificat, espai lliure de parcel·la (patis i horts), composició i materials de les façanes, cromatismes, textures, usos, característiques de l’espai públic ( alineacions, paviments, mobiliari, cromatismes…).
A partir dels estudis previs descrits, i completats amb els anàlisis territorials, ambientals, demogràfics, i de mercats de treball i habitatge, s’haurà d’establir la diagnosi urbanística del municipi, (punts dèbils, amenaces, punts forts, oportunitats), i que seran el punt de partida per a elaborar els criteris i objectius de l’ordenació dels teixits històrics.