Estructura parcel·laria i tipologia

El tercer criteri es la preservació de l’estructura parcel·laria i la tipologia edificatòria.

S’haurà de fer un seguiment i establir els criteris de manteniment de les estructures parcel·laries originals, i la tipologia edificatòria permesa. Regulant, -sobre la base de les preexistències-, les alineacions a vial, les fondàries edificables, el número de plantes, els espais lliures privats, i establint quines edificacions són volums disconformes o fóra d’ordenació. Aquesta regulació s’haurà de formular tant per a les parcel·les d’aprofitament privat (zones) com en els equipaments (sistemes), que estiguin inclosos en els teixits històrics, i tant siguin aquests públics o privats.

A nivell d’estructura parcel·lària i tipologia d’edificació caldrà considerar el següent:

– El manteniment estricte de patis, horts i jardins interiors en les trames dels barris històrics.

– L’absència de tanques continues a molts horts i jardins, i sobretot a finques i propietats. Si en fos el cas caldria seguir els models estrictes de la tradició que són realitzats amb un sol material o element.

– La no admissió de remuntes en els volums històrics principals del catàlegs de masies, catàleg de béns i edificis identificats amb la clau 1. Només s’admetran remuntes, si n’és el cas, en  les façanes dels edificis de poble del segle XIX, practica seguida pels mestres d’obres

– El planejament urbanístic municipal general (POUM) pot desenvolupar elements de protecció d’aquesta estructura parcel·lària i de tipologia de l’edificació quan no es prevegi la redacció d’un planejament especial específic posterior que ho reguli. També a partir de la redacció del Catàleg de béns es pot incidir puntualment en alguns d’aquests elements.

– En el Catàleg de Masies, constatar la impossibilitat geogràfica de saber d’antuvi la col·locació en el terreny dels nous volums, a causa del gran ventall de possibilitats i a la manca de dades econòmiques per part de la propietat. S’evitarà, però, de construir davant la façana principal.