Façanes dels edificis

El quart criteri  és l’atenció a les façanes i les cobertes dels edificis. Per a les façana dels edificis, s’hauran d’establir els criteris per la preservació de les façanes dels edificis, siguin públics o privats, concretant les determinacions en quant a eixos, composició dels forats, els materials, les textures, els cromatismes, els elements i cossos sortints, la coberta, etc., d’acord amb l’estudi de tipologies i materials en relació amb l’època de construcció dels edificis.

A nivell de la façana dels edificis caldrà adoptar els següents criteris generals:

Composició:
– Es proposarà la composició segons un eix vertical de les obertures a la façana, excepte al sota teulada que rebrà solucions diferents segons l’àrea del territori (solanes, eixides, arcades, finestretes ritmades,…)
– Es mantindran les tipologies compositives o si és el cas, es recuperaran les tipologies originals a les façanes principals.
– Es procurarà la definició d’unes tècniques de tractament de façanes coherents, com els arrebossats i els estucats de morter de calç i les pintures al silicat.
– Es contemplarà la possibilitat d’establir una carta de colors que recuperi els cromatismes històrics tradicionals. Es farà una protecció explícita del color blauet, del blanc vell i d’altres colors històrics als brancals, façanes i eixides allà on n’hi hagi.
– Es procurarà evitar el sòcol a la façana allà on tradicionalment no n’hi hagi hagut.
– Es buscarà la creació de noves obertures a les façanes secundàries, si n’és el cas, en un percentatge baix i tendint a respectar la proporció àuria (alçada igual a 1,6 vegades l’amplada).
– Es procurarà que els tancaments de fusta es retirin com a mínim entre 15 i 20 cms. del pla de façana exterior (la mida del rajol o del carreu), per tal de mantenir la lleugeresa del parament de façana.
– Caldrà recular d’una forma clara els tancaments a façana en les obertures de les pallisses, herberes i cabanyes si cal tancar-les. Es deixarà per davant l’estructura de façana per tal de no desvirtuar el caràcter d’espai buit. S’utilitzarà en aquests casos  material més lleuger i uniforme pel seu tancament.

Fusteria:
– No s’admetran porticons exteriors a les finestres i portes a excepció d’alguns casos de portals i portes d’aparadors d’antigues botigues de planta baixa. A nivell geogràfic hi ha també l’excepció d’alguns llocs propers a la Catalunya Nord.
– Es mantindran les partions històriques dels vidres de portes i finestres (de forma aproximadament quadrada, tenint cada peça l’amplada total de la fulla). No s’admetrà la seva divisió i fractura excessiva, ni de les falses particions. Es tindrà cura en mantenir els llistons estrets fins i tot en els caos de col·locació de vidres amb cambra.
– Es vetllarà per la protecció de la fusta amb tractament microporòs que permet la transpiració.
– Es mantindran les fusteries exteriors dels pintats històrics i els enfosquits amb olis, betums i vernissos a l’aigua.
– Es procurarà la utilització, sobretot a l’exterior, de la fusta laminada per tal d’ evitar el seu moviment.
– Es vetllarà per l’ús de persianes de corda/alacantines o bé de llibret/mallorquines a l’exterior; i a l’interior els porticons/finestrons. No s’admetran les persianes enrotllables de caixa a l’exterior.