Idoneïtat dels usos admesos

El cinquè criteri és la idoneïtat dels usos admesos. Després es durà a terme la regulació dels usos. S’hauran de concretar els usos principals i els admesos tant en les plantes baixes de les edificacions com en les plantes pis, en totes les seves variants. Definir quines intensitats s’admeten per a l’ús residencial (densitat) i en quines zones s’admet l’ús d’aparcament. Així mateix també s’hauran de definir els usos admesos en els espais públics.

Pel que fa als usos caldrà considerar:
– Caldrà mantenir com a criteri general els usos comercials i d’habitatge a les plantes baixes en la trama històrica de clau 1.
– Es podrà , en els carrers comercials principals, no admetre els garatges, magatzems i habitatges a les plantes baixes de la trama històrica  qualificada amb la clau 1.