Documentació del planejament general

La documentació del Pla d’ordenació urbanística municipal està definida a la legislació urbanística vigent. En qualsevol cas la documentació ha de ser clara i sintètica; sempre estarà en consonància amb la complexitat i les característiques del municipi, per tal de mantenir els valors dels teixits històrics del municipi.

Memòria

La memòria informativa ha de contenir la descripció dels diferents teixits històrics i els seus valors detectats, cronologia, tipologia, estat actual del teixit, dades poblacionals i demogràfiques dels teixits històrics, estat actual urbanístic, gestió realitzada, estat dels serveis urbans.

La memòria justificativa ha d’explicar els criteris adoptats per a la conservació i les mesures d’intervenció tant siguin per a la seva regeneració com de rehabilitació.

Normativa

La normativa ha de contenir les determinacions i la regulació necessària per tal de poder dur a terme les intervencions que es prevegin al POUM i descrites a la memòria justificativa. L’articulat ha d’establir des del més general (àmbits, conjunts, regulació de l’espai públic), fins a la particularitat (polígons de gestió urbanística, cromatisme de les façanes, regulació dels volums disconformes, usos …).

Plànols

Els plànols d’informació complementen la memòria informativa, i ha de constar-hi la informació dels diferents teixits urbans, èpoques històriques, usos actuals, estat de les trames urbanes, així com els valors preexistents. L’escala de treball al sòl urbà ha de ser 1:1000.

Els plànols d’ordenació complementen la memòria justificativa i la normativa, i han de ser elaborats a escala 1:1.000. S’ha d’identificar gràficament cada teixit històric amb àmbits o conjunts, i les seves àrees de protecció. S’ha de regular per a les diferents zones d’aprofitament privat la fondària edificable, i el número de plantes. S’ha de regular els sistemes urbanístics (comunicació, espais lliures i equipaments) segons les característiques del teixit històric. S’ha de fer un plànol específic dels usos admesos en les plantes baixes, i s’ha de regular les façanes amb plànols normatius i identificant el grau de protecció de cada una de les façanes. També s’ha d’identificar els àmbits subjectes a gestió urbanística o a planejament derivat.  Veure exemples de l’ANNEX.

Catàleg de bens a protegir

El catàleg de bens a protegir forma part de la documentació dels plans urbanístics que estableixen mesures de protecció de béns immobles, singulars o de conjunt, per raó dels seus valors culturals, paisatgístics o ambientals.

Agenda i avaluació econòmica i financera

L’avaluació econòmica i financera del pla, ha d’analitzar la viabilitat financera de les actuacions previstes en el POUM, tant des de les finances públiques, com de la viabilitat econòmica dels àmbits de gestió d’iniciativa privada inclosos en els teixits històrics. També s’haurà d’especificar i avaluar la viabilitat econòmica i financera de la implantació de nous sistemes generals en els teixits històrics.

L’agenda i el pla d’etapes ha de concretar els terminis que s’han de realitzar cada una de les intervencions proposada en els teixits històrics del POUM.

Document de síntesi

El document de síntesi del pla  ha de recollir les pautes del POUM referents a l’arquitectura tradicional i la protecció del nucli històric.  I incorporar un quadre resum de tots els conjunts i elements a protegir.

Aquest document de síntesi hauria de contenir pautes per tendir al manteniment de les obertures, al manteniment estricte de les proporcions, a la no ocupació dels patis interns de les illes. També hauria de propiciar la simplificació i neutralitat en la retolació privada així com la creació del mobiliari i senyalització dels espais públics. Pot incidir també en la concreció del tipus d’acabats i cromatisme de les façanes i altres elements (baranes,fornícules…) dels edificis.