Sostres de biguetes metàl·liques i revoltó de rajol

Forjat format per bigues metàl·liques, i revoltons de rajol, petita volta que va de biga a biga, feta amb un o dos gruixos de rajol. El primer full col·locat amb morter de guix, i el segon, el doblat, col·locat amb morter de calç o de ciment. Per aconseguir el pla horitzontal sobre el revoltó s’avoca guix, sorra o runes per fer de base del paviment de la planta superior. Els revoltons ceràmics es recolzen directament a les bigues. Els revoltons estan formats per rajoles ceràmiques, de tres a sis depenent de la dimensió, i en els revoltons de dimensions grans i a vegades en els revoltons de dimensions grans pot haver-hi un rajol de més col·locat sobre el revoltó al costat de la biga per tal de reforçar la volta i alhora reduir el pes del reomplert. Aquesta tècnica constructiva és més freqüent en zones urbanes i en construccions industrials o de magatzem, així com rehabilitacions de principis o mitjans del s. XX.