Sostres de bigues de fusta i revoltó de rajol

Forjat format per bigues de fusta normalment escairades i revoltons de rajol, petita volta que va de biga a biga, feta amb un o dos gruixos de rajol. El primer full col·locat amb morter de guix, i el segon, el doblat, col·locat amb morter de calç o de ciment. Per aconseguir el pla horitzontal sobre el revoltó s’avoca guix, sorra o runes per fer de base del paviment de la planta superior. Sovint els revoltons ceràmics es recolzen damunt un galze practicat  a les bigues. Els revoltons estan formats per rajoles, de tres a sis, depenent de la dimensió, i a vegades en els revoltons de dimensions grans pot haver-hi un rajol de més col·locat sobre el revoltó al costat de la biga per tal de reforçar la volta i alhora reduir el pes del reomplert.