Sostres de bigues i taulers de fusta

Forjat format per bigues i taulers de fusta. Les bigues solen ser escairades, almenys en la cara superior, i els taulers, anomenats també posts, són de dimensions regulars al voltant dels 20 o 25 cms i es recolzen o claven a les bigues. Algunes vegades, entre taulers consecutius es posa una llata per fer de tapajunts. Si el tauler és molt pla, pot convertir-se en el paviment de la planta superior, sinó caldrà fer-hi un paviment a sobre de fusta o bé un paviment ceràmic sobre un llit de sorra i una capa de morter.

El tauler clavat a la biga fa un treball de trava del forjat. Sostres de bigues i taulers de fusta són freqüents en àrees de muntanya, on la fusta és un recurs fàcil. El podem trobar tant en la seva versió més senzilla i poc treballada en cases de poble i pallisses, com en masies i cases nobles on la fusta de les bigues i l’entrebigat poden ser fruit d’un treball de marqueteria amb pigmentació inclosa.

Una variant del sostre de fusta seria aquest format per troncs desbastats, sense escorça, on l’entrebigat és de troncs de dimensions més petites, un al costat de l’altra, agafats amb guix per poder donar una certa planor al pis de dalt. Aquesta solució, com les anteriors, només és possible allà on hi ha abundància de fusta i per construccions secundàries com aquesta pallissa del Colomer de Gombrèn (Ripollès).