Sostres de bigues de fusta i tauler de rajol o llates i rajols

Forjat format per bigues de fusta escairades, tauler de rajol ceràmic i paviment ceràmic o hidràulic. Bàsicament hi ha dues variants d’aquesta tècnica constructiva que consisteix en la utilització o no de llates. La variant on s’utilitzen les llates col·locades a sobre de les bigues, les peces ceràmiques del tauler es recolzen sobre els llates, mentre que en la variant sense llates hi ha almenys dues capes de tauler de rajol, per donar cohesió al conjunt. Per la primera capa de tauler ceràmic, sovint s’utilitza morter de guix, el ràpid enduriment  evita haver d’encofrar. Per la segona capa, amb el rajol col·locat a trencajunts, el morter sol ser de calç i és la base del paviment final, ceràmic o hidràulic.