Erosió del revestiment

Patologia:

Erosió del revestiment total o parcial en algun punt del parament.

Causa:

En una façana sempre hi ha alguns punts més exposats a les inclemències del temps, que sumat als efectes de la pol·lució atmosfèrica acaben produint un rentat progressiu del revestiment que si no es resolt pot acabar significant la pèrdua total del morter. També es pot donar el cas quan a les parts més baixes de l’edifici a causa de la humitat per capil·laritat i/o a l’agressió mecànica directa es desprèn el revestiment.

Intervenció:

La restitució completa o superficial del morter s’haurà de fer intentant fer un morter de calç el màxim de compatible amb el revestiment previ, amb la dosificació adequada, i amb sorra rentada al màxim similar a la del revestiment existent. També s’haurà de tenyir amb pigments minerals o posteriorment amb veladures per obtenir un resultat on l’ intervenció quedi integrada a la resta. Moltes vegades cal fer un raspallat final per fer sortir l’àrid que conforme el morter, tal i com sovint es veu en molts revestiments històrics.

Cal evitar de totes totes l’ús de morter de ciment per restituir parts d’un parament on la resta del revestiment és de morter de calç. Al marge de l’efecte estètic podria comportar problemes constructius i estructurals. La seva rigidesa podria portar tensions que a la vegada produirien fissures. Al no permetre la transpiració podria provocar condensacions de vapor d’aigua que afegit a les sals de la seva composició podrien fer aparèixer eflorescències. En definitiva l’ús de morter de ciment per restituir parts d’un parament revestit amb morters de calç, podria ser el factor desencadenat d’un procés de degradació del revestiment preexistent, i finalment del mur.