Revestiment aclivellat

Patologia:

El revestiment presenta fissures i esquerdes en tota la seva superfície.

Causa:

Sol ser a causa d'una mala execució que comporta retraccions en el procés d’enduriment del morter. Aquestes retraccions poden tenir el seu origen en la composició del morter: l’àrid, la sorra del morter limita les retraccions, transformant-les en petites fissures al voltant de l’àrid. Per això és important que en la dosificació del morter, hi hagi suficient àrid i de mides variades. Però tampoc és bo l’excés d’àrid, perquè llavors el morter perdria plasticitat i un cop endurit es disgregaria fàcilment per falta d’adhesió entre els seus components. Una altre de les causes estaria en haver mullat insuficientment el suport, fent que a l’aplicar el morter, el suport li absorbís l’aigua. I una altra possible causa estaria en les condicions meteorològiques en el moment d’execució del revestiment. L’acció del vent i el sol podrien accelerar la dessecació del morter produint les retraccions.

Intervenció:

En principi cal actuar de la mateixa manera que ho fem quan hi ha llacunes puntuals, tot i que si es tracta d’un parament aclivellat en tota la seva superfície potser caldrà repicar la capa aclivellada i fer una restitució superficial de tot el parament.