Patologies i intervencions

Consideracions generals

La majoria de patologies dels revestiments de façanes tenen en el seu origen la pol·lució atmosfèrica. Els fums, cendres, pols…són elements nocius que en combinació amb els agents meteorològics, vent, pluja, radiació solar, ataquen els morters de revestiment provocant primer el seu embrutiment i finalment deteriorant-lo.

Altres causes del deteriorament dels revestiments poden ser la mala execució o l’execució amb materials deficients.

Cal tenir present que per un revestiment ben elaborat amb calç apagada, l’envelliment és sinònim de durabilitat. En una situació normal aquest revestiment patirà amb el temps un envelliment que es pot manifestar amb una pèrdua de color i amb una pàtina de brutícia. En aquest casos n’hi ha prou amb netejar el revestiment i aplicar-li la veladura amb aigua de calç i pigments o amb pintures al silicats, que li torni el color original sense perdre la riquesa de les textures que el caracteritzen.

Fins i tot en el cas que el revestiment presenti despreniments, esquerdes, erosió i bufes, pot ser reparat i restaurat. En cap cas cal repicar-lo en la seva totalitat, tan per raons econòmiques com per la pèrdua d’ un valor patrimonial que a més a més té totes les virtuts dels revestiments de calç que abans hem comentat.

Neteja del revestiment

Com a criteri general la neteja de qualsevol element constructiu s’ha de plantejar de menor a major intensitat, per poder-ne controlar els efectes. Cal que els mètodes de neteja no ens generin futurs problemes, com microfissures, evitant les projeccions a altes pressions de sorra, amb aigua o sense, així com els detergents de composició àcida.
És preferible l’ús de mitjans poc agressius: d’aigua polvoritzada, neteges amb sabó neutre i raspalls o bé microprojeccions de pols de silicats a baixa pressió. Cal posar especial atenció en l’eliminació de les sals solubles, una solució senzilla és mitjançant cataplasmes d’aigua destil·lada.
També es pot fer l’eliminació mecànica amb bisturí i rasqueta per treure petites concrecions als punts més difícils.