Volta de pedra sense carejar

La volta de pedra més comú és de pedra sense picar, amb morter de calç, i escollint les pedres més petites per fer de falques. Es construïen amb l’ajuda d’un xindri o cindri, i sovint amb un encanyissat o posts de fusta d’encofrat. Les seves traces encara es poden veure a moltes voltes de canó cobrint l’espai reservat al bestiar, situat a la planta baixa de masies, cases de pagès i cases de pobles. Sovint en els centres històrics de moltes ciutats i pobles hi ha carrers coberts amb volta de canó de pedra. Era el sistema més habitual de fer un pas a sota d’una edificació.

Tot i que la volta de canó és la més freqüent, a vegades s’utilitzava la volta per aresta, que era un volta de canó interceptada per voltes de canó de radi menor, -les llunetes-, per així donar lloc a portes i finestres.