Patologies de les voltes

Patologia:

Les voltes per si mateixes es difícil que presentin patologies. Les degradacions inevitables del pas del temps solen ser degudes a humitats, i tant poden afectar al morter com a la rajola. En el cas que el morter sigui de guix aquesta patologia pot ser més important.
Nombroses proves de càrrega demostren que la volta té una gran capacitat portant, suficient per a la totalitat dels usos, fins i tot els públics. A aquesta alta capacitat portant hi poden col·laborar els envanets de reforç o inclús el material de replè, pel que en cap cas aquests s’anul·laran.

Causa:

Les esquerdes o fissures de petites dimensions són degudes als moviments dels murs on es recolza la volta. És típic trobar-les en voltes d’escala, a raó de que s’ha intervingut en els pisos i s’han enderrocat envans, provocant llavors moviments en els murs que conformen l’escala.
La causa de la degradació de les rajoles i els morters és l’acció continuada de la humitat, com la provinent de condensacions des de l’interior o la d’ascens capil·lar, així com les possibles filtracions de cobertes, o de les xarxes de subministrament o evacuació d’aigua.

Intervenció:

La reparació de voltes de canó es pot fer doblant la volta superiorment o inferior.
També es pot optar per un enguixat o lliscat amb morter de calç amb una base de mallat de fibres en la zona esquerdada. En cas de substitució de les peces, es rejuntaran amb morter de les mateixes característiques que l’existent.

En el cas de les voltes de mocador, que transmeten les càrregues cap a les cantonades d’un espai quadrat i treballen com una membrana, pot ser contraproduent afegir-hi pes i possiblement calgui atirantar els murs. Atirantar per sota la volta és la millor solució des del punt de vista estructural, però a vegades no a nivell estètic. Evidentment cal tenir clar que la paret està preparada per a rebre tirants. Atirantar per sobre la volta estèticament pot ser millor, però pot ser un problema pel fet de tenir un element metàl·lic ocult (problemes d’oxidació i de moviments diferencials per dilatació) i estructuralment no actua tant bé, perquè l’empenta que ha de contrarestar està més a baix.

Qualsevol alteració com fissures, envelliment inapropiat o descomposició del maó, serà analitzada per un tècnic competent, que dictaminarà la seva importància i perillositat.