Fongs

Patologia:

Presència de fongs xilòfags – putrefacció de la fusta. La putrefacció, ocasionada per fongs, és una de les patologies més habituals de la fusta i pot arribar a ser greu perquè disminueix la seva capacitat portant i obre el camí als tèrmits i als corcs. Hi ha dos tipus de fongs que ocasionen la putrefacció. La putrefacció bruna té un aspecte de fusta cremada o de suro, on la disminució de la resistència és important i aquesta patologia és considerada greu. La putrefacció blanca ataca la lignina de la fusta tornant-la blanca i esponjosa. Si picant amb un martell sentim soroll a buit pot ser per presència de fongs.

Causa:

L’aparició dels fongs es produeix en zones on hi ha un grau d’humitat elevat, en zones en contacte amb el terreny, poc ventilades. Afecta sobretot a les parts més exposades com les parts baixes de les fusteries i els punts d’entrega al mur. Les fustes de major densitat són més difícilment atacables per fongs.

Intervenció:

Eliminar els fongs i les espores és pràcticament impossible, per tant, per no accentuar aquesta patologia s’ha de disminuir el grau d’humitat i augmentar la ventilació. En el cas que l’element estructural ja hagi perdut la capacitat portant s’haurà d’apuntalar, i substituir o reforçar l’element. Hi ha moltes opcions com la de substituir els caps de biga per pròtesi, o bé la utilització de perfils metàl·lics en U en el recolzament.