La terracota

Durant la segona part del segle XIX és freqüent l’ús d’elements ornamentals d’argila cuita, de terracota. Aquest elements estan associats als revestiments de morters de calç, a manera de pauta dels estucats de les façanes dels edificis més urbans, en forma de medallons, gerros, balustres, cartel·les, mènsules…