PECT

El Patrimoni Arquitectònic Anònim dels Espais Naturals

Documentació i estudi del patrimoni arquitectònic anònim del Cap de Creus, Alta Garrotxa i Gavarres. Aquest patrimoni desprotegit i per això molt vulnerable està en alguns casos en procés d’enrunament i en d’altres ha sofert restauracions inapropiades.

Es tracta d’aprofundir en la recerca sobre els materials i les tècniques constructives amb que fou construït per evitar la pèrdua d’aquest coneixement (transmès majoritàriament de forma oral) i orientar a través de pautes com encarar la seva restauració i rehabilitació per tal de contribuir a l’especialització del sector de la construcció i la rehabilitació en aquest àmbit, actualment amb forta demanda per la necessitat d’apropament cap a una construcció més sostenible i integrada a l’entorn. Es generaran diferents documents digitals amb indicacions i eines per difondre tot el coneixement adquirit al llarg de la recerca, i per contrastar i difondre els coneixements adquirits es desenvoluparan jornades pràctiques de tallers en obra real adreçats a tècnics i constructors que es deixaran com a referència en el territori, amb el suport de la Unió d’Empresaris de la Construcció i el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

OBJECTIUS

 • Posar en valor el patrimoni arquitectònic popular anònim i donar les eines necessàries per permetre la seva recuperació i donar-hi un nou ús segons les exigències i necessitats de la construcció actual.
 • Ampliar els coneixements sobre els materials i tècniques tradicionals que configuren aquest patrimoni, i evitar la pèrdua d’aquests sabers transmesos majoritàriament de manera oral.
 • Transmetre el coneixement especialitzat als professionals que intervenen en aquest patrimoni arquitectònic per la seva especialització en un nínxol d’ocupació amb demanda creixent.
 • Fer visible les possibilitats de millora de les prestacions energètiques i de confort d’aquests edificis.
 • Aportar coneixements per innovar cap a una construcció més sostenible i respectuosa amb el medi, tant en rehabilitació com obra nova, vist que les tècniques i materials constructius tradicionals són per definició km 0 i baixos en emissió de Co2.
 • Promoure que els municipis base de l’estudi integrin al seu planejament les conclusions i pautes establertes.

ACTUACIONS

TREBALL DE CAMP: Visita per documentar les edificacions i elements identificats prèviament com a més interessants i inèdits dins del territori delimitat. El treball de camp posa la seva atenció sobretot en documentar i comprendre els materials i els detalls constructius utilitzats en la construcció del patrimoni arquitectònic anònim.

 • Identificar els elements més interessants a documentar.
 • Visita, anàlisi i documentació de cadascun dels elements.
 • Proposta d’analítiques de composició, granulometria i altres propietats: resistència, permeabilitat al vapor, capacitat higroscòpica a diferents materials susceptibles de ser utilitzats en rehabilitació i per extensió en obra nova.

CONCLUSIONS DEL TREBALL DE CAMP I DIFUSIÓ: Elaboració de document amb base a les dades recollides en el treball de camp. Guia digital per difondre i transmetre el coneixement extret, amb detalls, observacions i pautes pels professionals que intervenen en el patrimoni arquitectònic, arquitectes, constructors, tècnics dels municipis estudiats i també pels propis propietaris i organització de tallers de transferència.

 • Contactes i interrelacions amb entitats de l’àmbit internacional (Compagnons du Tour de France i The Society for the Protection of Ancient Buildings)
 • Elaboració de les conclusions i idees més importants extretes del treball de camp i el seu anàlisi.
 • Edició de la guia digital amb pautes i eines per facilitar la transmissió i ús dels coneixements extrets en el treball de camp i l’anàlisi de les dades recollides.

El projecte està cofinançat en un 50 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i en un 25 % per la Diputació de Girona.