Pilars de fusta

El pilar de fusta ha estat poc utilitzat com element principal i general d’estructura. Es pot trobar més aviat com element de suport o de reforç, sovint formant part de l’estructura de fusta de la coberta, com a recolzament d’una encavallada o d’una jàssera, per tal de reduir-ne la llum i la conseqüent fletxa. També es pot veure en algunes pallisses un pilar aïllat o un conjunt de pilars combinats amb canyes o taulers de fusta disposats en horitzontal i en vertical, – els rastellers- , constituint una mena de tancament de fusta, per tal de protegir la palla del vent i la pluja.

En algunes zones de muntanya es freqüent veure petits pilars formant part de l’entramat de fusta dels balcons. En aquest cas la funció dels pilars és la de lligar el balcó a l’estructura de la coberta, evitant l’excessiva deformació que produiria el voladís del balcó.