Pilar de pedra

El pilar de paredat consisteix en un pilar quadrat, rectangular, circular o cònic de pedres i morter. El morter sol ser fet de calç, de fang, de guix o una combinació dels mateixos. Pot ser un pilar de paredat comú, de paredat carejat o també dit de capserrat o paredat de carreus. És normal trobar un pilar aïllat de paredat comú en pallisses i graners fent de suport de jàsseres, quan es necessitaven espais més diàfans. També a l’espai sota coberta, s’hi pot trobar un pilar o dos de secció rectangular, que fa de suport de l’estructura de la coberta. En aquest casos els pilars solen anar revestits amb morter de calç, de fang, de guix o una combinació dels mateixos.

Normalment com menys treballada trobem la pedra, més gran és la secció del pilar. Per contra, els pilars de carreus on s’ha dut a terme un treball previ per tal de conferir-hi la forma poligonal o circular, hi ha una millor transmissió d’esforços que permet pilars de secció més reduïda.  Això és també degut al fet de tenir una base o sòcol, algunes vegades sensiblement més ample i d’altres amb seccions molt grans.

Tradicionalment la solució més corrent per fer una obertura en un mur de càrrega ha estat mitjançant l’ús de l’arc o el pòrtic de pilar i arc.  D’arcs i de pòrtics n’hi una varietat gairebé  infinita. Segons el tipus d’arc podem dir que són de mig punt, rebaixat, escarser, peraltat, pla o a nivell, parabòlic, ogival, arc de catenària…. En base a la  geometria del pilar els podem dividir en els de grans seccions rectangulars o pilars esvelts i treballats amb base tronc i capitell diferenciats. I segons els materials utilitzats en els pilar i en els arcs podem distingir entre els de maó ceràmic, carreus, revestits o no,…. La geometria i els materials varien segons l’època i segons el caràcter més o menys noble de l’edifici.

En moltes masies és possible veure-hi pòrtics de paredat comú, dit també paredat ordinari. Són habituals les porxades grans a la planta baixa i pòrtics més petits a l’espai sota coberta. Els pilars es feien amb les pedres més grans i regulars mentre que per fer els arcs s’utilitzaven pedres més esveltes, i en la resta de paredat es barrejaven pedres de totes mides, amb una proporció més gran de morter de calç, fang, guix o una combinació de tots ells. Finalment tot anava revestit per protegir la façana i donar unitat al conjunt.

En algunes cases pairals els pilars i a vegades tot el pòrtic en forma d’arc era de carreus, que es deixaven a la vista mentre la resta de paredat de façana es revestia.
També hi ha pòrtics d’arcs o de pilar i arc a la planta baixa de carrers de pobles i viles, com les voltes de les places majors.

En aquest casos el pilar i l’arc solen ser de carreus o de paredat carejat, i per sobre l’arc hi havia el mur de paredat comú que és revestia amb morters de calç, i algunes vegades anava estucat.