Esquerdes per un excés de càrrega

Patologia:

Aparició d’esquerdes verticals per excés de càrrega. Pot ser una lesió greu, si es supera el límit de la capacitat portant de l’element estructural, pot haver-hi el col·lapse de l’edificació.

Causa:

Bàsicament és a causa de l’augment de les càrregues, o a la disminució de la capacitat portant; també pot ser una combinació d’ambdues.

Intervenció:

En el cas de problemes per excés de càrrega o esgotament del pilar hi ha diverses solucions possibles que caldrà sospesar segons cada cas. En primer lloc es pot substituir tot el pilar o fer-ho només en les peces afectades, en ambdós casos caldrà apuntalar l’estructura. Una altra opció és l’augment de la secció del suport, en aquest cas també és recomanable descarregar el pilar. Aquesta opció moltes vegades no es contemplarà per raons estètiques. Per últim, una solució històricament utilitzada és la de l’encerclament dels pilars o columnes amb platines d’acer.

Aquesta solució té el desavantatge que l’acer és molt sensible als canvis de temperatura, provocant dilatacions i contraccions que en modifiquen la forma i no és fàcil garantir el contacte i pressions òptimes entre la platina i el pilar. Actualment s’utilitzen cintes de fibra de carboni en comptes de les d’acer. La fibra de carboni és molt més flexible i adaptable a les possibles formes del suport i té una menor secció, i poden ser revestides.

Una altre tipus de reforç possible en cas d’esgotament de l’element i aplicable als pilar de maons és el buidat parcial de les juntes de morter i la col·locació d’armadura molt fina d’acer inoxidable, que posteriorment serà revestida.