Erosió del material

Patologia:

Erosió superficial dels elements de pedra o ceràmics que conformen el pilar provocant una disminució de la secció que pot afectar a la seva estabilitat.

Causa:

Normalment el factor desencadenant és extern a la pròpia construcció. El més habitual és l’acció mecànica dels agents atmosfèrics – atac físic (pluja, vent, gelades) combinat amb contaminació de l’aire – àtac químic.

Intervenció:

La intervenció passa en primer lloc, per determinar quin grau d’afectació té el pilar, i per tant si hi ha perill manifest, o si s’ha de fer un simple seguiment. En el cas que l’erosió sigui important i pugui produir inestabilitats s’haurà d’apuntalar i descarregar l’edificació en un primer moment, i a continuació procedir a la recomposició del pilar, substituint les peces que estiguin malmeses. En el curs de la intervenció caldrà netejar en sec en aquells punts on hagi desaparegut el material, buscant les peces que es restituiran i col·locant-les amb morters tradicionals que permetin la correcta integració i transpiració del pilar.