Erosió de les juntes

Patologia:

L’erosió de la junta d’un pilar de pedra o ceràmic té lloc a causa de la pèrdua del material aglomerant i comporta una pèrdua de la resistència del pilar. Normalment es produeix a la cara més exposada del pilar, que és l’exterior.

Causa:

Les inclemències meteorològiques són la principal causa d’aquesta patologia. La pluja combinada amb les glaçades, va esquerdant i trencant el morter. El vent i la contaminació també poden accelerar la patologia.

Intervenció:

la intervenció és senzilla, i consisteix en el rejuntat de les juntes malmeses. Abans de la intervenció cal retirar el material que s’hagi desprès i la pols acumulada fins a trobar el morter en bones condicions. S’ha de mullar la part del pilar a rejuntar i protegir la resta del pilar i les fusteries. El rejuntat s’ha de fer allà on manca material, no cal rejuntar la junta existent que no ha tingut cap problema.

El morter que s’utilitzi haurà de ser compatible física, química i estèticament amb la pedra o maó, i amb el morter preexistent. Cal evitar la utilització de morter de ciment, ja que és massa rígid, no deixa respirar, i poden aparèixer problemes d’eflorescències.
El morter ha de ser amb l’àrid igual a l’existent quant a color, granulometria i proporció. Els morters predosificats no aconsegueixen integrar-se amb el pilar existent. Convé Utilitzar material petit per tal de a no deixar buits i un cop acabat passar-hi l’esponja per treure l’excés d’aglomerant i fer sorgir l’àrid millorant-ne la integració.