Desplom o gir

Patologia:

Desplom o gir. Pèrdua de verticalitat del pilar. Els pilars sotmesos a esforços de compressió són molt sensibles a petites excentricitats de les càrregues, cosa que provoca panxa i guerxesa al pilar. Lesió perillosa perquè pot arribar al col·lapse.

Causa:

NLes causes poden ser molt variades com la presència d’arcs i voltes que no estiguin suficientment compensades; pilars massa esvelts; càrregues superiors a la crítica; presència d’excentricitats.

Intervenció:

Caldrà contrarestar els esforços horitzontals mitjançant tirants: elements normalment d’acer, capaços de suportar les traccions a les quals estan sotmesos els elements, aconseguint solidaritzar el conjunt.Caldrà contrarestar els esforços horitzontals mitjançant tirants: elements normalment d’acer, capaços de suportar les traccions a les quals estan sotmesos els elements, aconseguint solidaritzar el conjunt.