Obertures

Si l’arc o el pòrtic no tenen cap tipus de tancament afegit i conformen espais protegits però oberts, els anomenen porxos, porxades, badius, galeries…
Quan un arc o un pòrtic tenen els seus tancaments de fusta o de fusteries amb vidre, conformen les obertures que ens separen l’espai exterior de l’interior: portalades, balconades, finestres…
En l’arquitectura tradicional hi ha una harmonia en la composició i en les proporcions,tant en la seva volumetria global com en la relació de buits i plens. Abans d’intervenir fent noves obertures a una façana cal analitzar primer la seva harmonia intrínseca perquè els canvis no trenquin el seu equilibri. Algunes vegades la composició de les obertures, sobretot en edificis medievals, serà asimètrica, i en d’altres edificis més moderns tindrà uns eixos clars de composició.

Una de les intervencions actuals més crítiques té lloc amb la creació de garatges a les plantes baixes. En façanes estretes si no es pot evitar la necessitat de fer una obertura per garatge és preferible incorporar-hi també el portal d’accés, fent un tractament unitari a tota la planta baixa. Cal intentar no fer noves obertures en les plantes intermèdies, ni substituir les obertures singulars: portals adovellats, emmarcaments, ampits de pedra…