Arc de descàrrega

En alguns casos, a sobre de la llinda, hi ha un arc de descàrrega per alleugerir el pes de la paret que té a sobre. Aquest arc de descàrrega tant pot ser de pedra sense picar, escollint les peces més adients per la seva forma, com pot ser de rajol massís de cantell o pla. La llinda sol ser de pedra o bé de fusta.