Murs mixtes

El mur mixt és una tècnica constructiva que consisteix en un mur de paredat, on en els punts més delicats, com ara les cantonades, brancals, arcs, ampits, cornises hi ha una verdugada horitzontal de 2 o 3 filades de maó per tal de millorar-ne la geometria i cohesió. La resta del mur és un paredat ordinari o fins i tot un paredat encofrat per tal d’agilitzar-ne l’execució de l’obra.