Envans

En el nostre entorn el concepte envà entès com a mur de secció petita per separar espais no apareix fins a finals dels segle XIX a les cases de veïns més urbanes, o bé en cases entre mitgeres de ciutats i pobles.

Envans de rajol o maó Es tracta d’un envà de maó posat de cantell i a trencajunts aparellat sovint amb pasta de guix. L’envà sol ser de maó massís de 4 cm, i tot i la seva esveltesa pot arribar a tenir alçades considerables. Sempre va revestit de morter de calç o de guix.

Doble envà de rajol Algunes vegades, en construccions senzilles de principis del segle XX, hi ha façanes amb funcions inclús estructurals, fetes a base de dos envans de maó massís posats de cantell i a trencajunts, separats per una càmera d’aire. Per donar més rigidesa al conjunt, aquests dos envans es lligaven aparellant entre peça i peça maons iguals col·locats perpendicularment  que anaven d’un envà a l’altre.