Esquerdes per un excés de càrrega

Patologia:

Poden aparèixer esquerdes verticals a la unió del mur amb les bigues al superar el tallant admès, o petites esquerdes verticals que indiquen que s’ha superat la capacitat portant del mur. Pot ser una lesió greu, i si es supera el límit de la capacitat portant de l’element estructural, pot haver-hi el col·lapse de l’edificació.

Causa:

Principalment són per l’augment de les càrregues, la disminució de la capacitat portant, o una combinació d’ambdues.

Intervenció:

En el cas de problemes per tallant, s’ha de repartir uniformement la càrrega al llarg de tot el mur. La solució idònia consisteix en la col·locació d’un cèrcol que reparteixi les càrregues. Aquest cèrcol ha de ser d’un material compatible física, química i estructural amb el mur històric. Aquestes condicions de compatibilitat no es donen amb el formigó armat per l’excessiva rigidesa, la hiperestàticitat, i la incapaç d’absorbir traccions. En canvi el cèrcol de fusta o de metall galvanitzat és adient. En el cas d’haver superat la capacitat portant del mur, s’haurà d’apuntalar immediatament, per assegurar l’estabilitat i disminuir l’excés de carga. El problema major rau en la fragmentació del mur que conceptualment deixa de ser un mur i passa a ser un conjunt de pilars, i per tant amb problemes de guerxesa i amb la disminució de la màxima càrrega admesa. S’haurà de fer cosits a través de platines per tal de tornar a donar monolitisme al mur.