Desplom o gir

Patologia:

Pèrdua de verticalitat del mur des del terreny fins a la coberta, o només a la planta baixa de l’edifici. Lesió fàcilment detectable visualment i de fàcil solució arriostrant el mur a la coberta i als forjats intermitjos.

Causa:

Empenta no contrarestada d’una coberta inclinada, o d’una volta. També pot donar-se a causa de moviments de la fonamentació.

Intervenció:

Caldrà contrarestar els esforços horitzontals de la coberta i la volta, per tal de no incrementar el problema. Es farà mitjançant la construcció de contraforts, quan hi hagi la disponibilitat de sòl en edificacions aïllades, o amb cèrcols perimetrals i tirants.