Bombament

Patologia:

Els murs sotmesos a esforços de compressió són molt sensibles a petites excentricitats de les càrregues, cosa que provoca panxa o guerxesa al mur. Lesió característica dels murs formats per dues fulles exteriors i reomplert interior. Lesió perillosa.

El bombament pot ser biconvex, on les dues fulles segueixen deformacions paral·leles; o bombament còncau a l’interior i convex a l’exterior, acció que es produeix principalment en els murs de façana. Aquesta última és més difícil de detectar ja que la màxima fissura es produeix dins el mur i no és visible.

Causa:

Les causes poden ser molt variades com la presència d’arcs i voltes que no estiguin suficient compensats; murs massa esvelts; càrregues superiors a la crítica; presència d’excentricitats i murs amb trava interna insuficient, que és el cas típic dels murs amb reomplert interior.

Intervenció:

La intervenció comença per apuntalar i descarregar l’element sotmès a bombament. En el cas que sigui un bombament biconvex s’haurà de cosir les dues fulles del mur amb tirants i platines, per tal de que torni a treballar uniforme. En el cas de bombament còncau-convex la intervenció és més difícil, i pot acabar amb la substitució per dames del mur, ja que la resistència a compressió d’un mur exfoliat es redueix de forma quàdrica.