Porta emplafonada i Porta vidriera

Porta emplafonada

Porta  feta amb muntants i faixes, amb travesser a dalt i a baix. El de baix normalment és més ample i hi ha clavendes o plafons que poden tenir diferents motllures. Aquesta mena de portes poden ser tant d’una fulla com de dues fulles batents. Les podem trobar com a porta d’entrada, com a portal, i també com a porta interior separant estances en edificacions més aviat nobles.

Porta vidriera

Porta on les clavendes es substitueixen total o parcialment per clavendes, molt sovint separant diferents estances interiors. També les podem trobar situades a locals en planta baixa, petits comerços, cafès, bars o tallers. En aquest casos hi sol haver porticons situats a la cara exterior que obren cap enfora.