Protecció i manteniment de la fusteria

La falta de manteniment, un excés d’humitat i la poca ventilació pot portar a malmetre les fusteries. Abans de substituir qualsevol fusteria, cal tenir en compte que la fusta té una gran capacitat de ser reparada.

Una de les causes del mal envelliment de les fusteries és l’ús indiscriminat d’esmalts i vernissos. Aquests materials, a més d’alterar l’aspecte formal de la fusteria, s’aclivellen, donant una mala imatge i dificultant el seu manteniment. Es recomana en canvi l’ús d’olis o pintures a porus obert, com els “lasurs”, que hidraten i deixen respirar la fusta, tot donant una imatge molt més semblant a l’original, deixant veure les vetes de la fusta. Aquests tractaments són hidròfugs, protegeixen de les radiacions U.V., i dels corcs i al deixar respirar la fusta no fan escates sinó que amb el pas del temps s’absorbeixen i el seu manteniment es redueix a fer una nova aplicació sense haver de polir la fusta. Abans d’aplicar olis o lasurs cal deixar la superfície ben neta fregant amb llana d’acer si és necessari. Ens hem d’assegurar que el goteró sigui ben net i que el forat de desaigua no estigui tapat, i així evitar que l’aigua s’estanqui.