Col·locació de vidre aïllant a les fusteries

Intervenció:

Una de les intervencions més necessàries en edificis preexistents és la col·locació de vidres aïllants a les fusteries. En aquest casos el millor és fer un únic vidre per fulla i en qualsevol cas no posar falses partions. Si la secció de la fusteria ho permet, es rebaixarà el galze per poder col·locar el nou vidre utilitzant els mateixos verguerons. Aquesta solució moltes vegades no és possible per raó de l’excessiu gruix del vidre amb càmera. En aquest casos s’hauran de col·locar nous llistons que sobresortiran del pla de la fusteria. Cal preveure com reduir l'impacte del nou gruix que això pot provocar al conjunt.