Fonaments de murs

La majoria dels fonaments en l’arquitectura tradicional consisteixen en la prolongació del mur amb la mateixa secció, fins a trobar el substrat amb les condicions de resistència adients. Habitualment els fonaments només s’endinsen un parell de pams en el terreny per tal d’evitar els terrenys més superficials i flonjos. Els fonaments solen ser fets de paredat amb morter de calç molt ben aparellat per tal de conferir monolitisme a l’element.