Coberta de teula sobre tauler de fusta

La coberta de teula sobre tauler de fusta la trobem en zones de muntanya on la fusta és de fàcil accés. En aquets cas les bigues poden ser troncs desbastats amb almenys una cara escairada per facilitar la col·locació dels taulers de fusta dits també posts, que solen ser de mides regulars, d’uns 20 a 25 cm. El tauler va de biga a biga, clavat, un al costat de l’altre, fent de lligat de tota la coberta.

A l’altre extrem, en cases nobles i edificis representatius al llarg de tot el territori, podem trobar una altra mena de cobertes on les bigues i l’entrebigat són tots de fusta: cobertes amb les bigues perfectament escairades amb els taulers encadellats o amb llates per tapar la junta entre tauler i tauler. Sovint els taulers porten incorporats treballs de marqueteria i decoracions, tot pigmentat amb diferents colors.

Sobre l’entaulament es reben les teules canal sobre un morter d’assentament de fang o morter pobre amb calç i les teules s’aparellen generalment en sec, sense ajuda de morter, excepte en els ràfecs, extrems i carener.

Les cobertes de tauler de fusta podem trobar-les també acabades amb lloses de pissarra o llicorella en comptes de teules.