Tèrmits

Patologia:

Presència d’insectes xilòfags – tèrmits. Patologia molt greu ja que no són visibles i es detecten quan ja han causat importants lesions. Els tèrmits fugen de la claror, es detecta la seva presència pels rastre de regalims terrosos per on circulen, o l’augment important de la fletxa d’un element concret. S’alimenten de la part interior de la fusta deixant únicament el perímetre, ocasionant problemes estructurals greus. Una pràctica comuna és intentar clavar un tornavís en una biga de fusta, si el tornavís penetra és que hi ha un atac de termites. S’ha de tenir present els caps de les bigues i que les parts encastades d’altres elements de fusta són els seus primers objectius, al ser el primer que troben al pujar per les parets. També poden atacar l’encanyissat dels cel rasos.

Causa:

Els tèrmits necessiten humitat elevada i escalfor, per tant, es troben en climes humits i temperats. Tenen la colònia subterrània i pugen per les parets fins arribar a la fusta, en els casos de parets de tapia o de paredat troben de forma fàcil els petits forats necessaris per ascendir fins a les parts encastades de bigues, marcs i fusteries. Cal tenir en compte que els envans de cartó guix i els fals sostres creen espais amb condicions òptimes d’humitats de condensació, escalfor i foscor, per ser aprofitats pels tèrmits. Les termites accedeixen amb més facilitat a la fusta podrida, afectada per fongs.

Intervenció:

Com a mesura de prevenció és molt important no tapar bigues i mantenir-les airejades, evitar humitats excessives, tan ambientals com de parets i terres; evitant l’encastament de conductes generadors de calor.

En cas de confirmar la presència de tèrmits, la seva intervenció passarà per l’apuntalament si és necessari, i pel tractament de la fusta.

Hi ha diverses intervencions possibles que hauran de dur a terme professionals especialitzats. S’ha de tenir present que algunes solucions per a combatre insectes són tòxiques (dieldrina, pentaclorofenol, …). Els C.S.I. (inhibidors de la síntesis de la quitina) no permeten la muda en els tèrmits joves, i per tant, s’aconsegueix eliminar la colònia a base d’atacar els insectes joves. També hi ha aparell d’ultrasons que n’impedeixen la reproducció eliminant així la colònia.

 

Les tècniques constructives poden tenir patologies causades pel pas del temps, canvis de les sol·licituds pel qual van ser dissenyats, canvis en el terreny, inclemències meteorològiques ... Cada patologia específica presenta unes lesions i uns símptomes a causa d'una qüestió concreta. Primer de tot caldrà analitzar aquests tres apartats - lesió, símptoma, causa -per tal de poder avaluar la intervenció o teràpia adequada per a cada patologia.