Reforç dels caps de les bigues

Patologia:

Insuficient resistència de la biga enfront l’esforç tallant que ha de suportar, normalment a causa de la pèrdua de resistència del punt de recolzament per les lesions produïdes per insectes o fongs afavorides per la presència d’humitat.

Causa:

El cap de la biga és el punt de transmissió de les càrregues del forjat a les parets, per això en aquest punt és on l’esforç tallant és màxim, podent- superar la màxima tensió admissible de la fusta. Aquest fet sol veure’s agreujat per ser el punt més vulnerable de la biga. La humitat del mateix mur, provinent de l’exterior o transmesa per capil·laritat des del terreny, i el fet que és el punt on la biga pot ventilar menys obren el camí a la presència de fongs i insectes xilòfags que acaben produint la disminució de la capacitat resistent d’aquest punt.

Intervenció:

D’una banda cal millorar el recolzament per evitar que la humitat arribi a la fusta, i així disminuir la probabilitat d’atac d’insectes i fongs. Sovint la humitat arriba a les bigues a través del morter utilitzat al col·locar-les, tant en el morter de ciment com en el de calç, que faciliten que la fusta absorbeixi part de la seva aigua. Sempre que calgui rebre un element de fusta, sigui una biga o un marc, s’aconsella utilitzar guix, la rapidesa en què s’asseca dificulta que la fusta en pugui retenir l’aigua. Sempre que sigui possible es recolzarà la biga deixant una franquícia, un espai que permeti que el cap de la biga s’airegi. Una altre opció que també permet certa ventilació és l’ús de làmines de suro entre el cap de la biga i l’espai de recolzament.

D’altra banda quan el cap de les bigues ja ha perdut part de la seva resistència però la resta de la biga està en bon estat cal resoldre aquest punt. Una solució és posar cartel·les o suports en U, metàl·lics, per augmentar la capacitat de resistència del cap de la biga en front de l’esforç tallant. En aquest cas, entre l’element d’acer i la fusta, caldrà posar una làmina de suro per evitar que les condensacions en el ferro aportin aigua a la biga. En els casos més greus caldrà substituir el cap de la biga per una pròtesi que hauria de ser de fusta i el màxim de similar per estètica i per compatibilitat, a la fusta de la biga.