Manteniment de les cobertes i filtracions d’aigua

Cal ser conscient de la importància de tenir la coberta en bon estat. La coberta és l’element que garanteix l’estabilitat de la resta de l’edifici, funciona com una riosta que lliga les diferents façanes i sobretot evita l’entrada d’aigua a l’interior.

Quan la coberta d’un edifici té un esvoranc o una petita filtració d’aigua, s’inicia la decadència progressiva de la resta d’elements, fet que porta a l’esfondrament de l’estructura, i finalment a la ruïna.

És per això que un bon manteniment de la coberta és la garantia per conservar un edifici. Cal actuar des dels primers indicis de deteriorament, abans no sigui massa tard. En primer lloc cal netejar la coberta i les canals de vegetació i terra, fer una inspecció visual per detectar teules trencades i possibles entrades d’aigua. A continuació cal comprovar l’estat de les bigues i les seves deformacions, per localitzar l’atac d’insectes xilòfags o fongs.

Patologia:

La teulada està formada per petits elements que mitjançant el solapament confereixen la impermeabilització a l’edifici. Aquesta és la principal funció de les teules, conduir i treure les aigües plujanes de l’edificació. L’entrada d’aigua a l’edifici, és el punt de partida d’humitats i causa de patologies a d’altres elements, com el podriment de la fusta, …

Causa:

L’entrada d’aigua pot ser a causa d'un solapament deficient de les teules, puntual o bé general, per falta de pendent a la coberta. Pot ser també a causa de l’existència d’alguna teula trencada. Les arrels de la vegetació que creix a la coberta quan no hi ha manteniment produeix esquerdes al morter de suport i a les teules.
Altres causes de filtracions d’aigua són detalls malt resolts allà on la coberta es troba amb elements com xemeneies, parets mitgeres…

Intervenció:

L’entrada d’aigua pot ser a causa d'un solapament deficient de les teules, puntual o bé general, per falta de pendent a la coberta. Pot ser també a causa de a l’existència d’alguna teula trencada. Les arrels de la vegetació que creix a la coberta quan no hi ha manteniment produeix esquerdes al morter de suport i a les teules.
Altres causes de filtracions d’aigua són detalls malt resolts allà on la coberta es troba amb elements com xemeneies, parets mitgeres…