Llosana

En el nostre entorn és molt freqüent la formació de balcó amb una gran llosa de pedra encastada al mur i en voladís, anomenada llosana. Pot ser una pedra més o menys treballada amb una gran varietat de motllures. La mateixa llosa sol fer la funció de paviment acabat.

Posteriorment la llosana també s’ha fet utilitzant diferents àrids i morters armats fins arribar al formigó armat.

A vegades, per reforçar la llosana hi ha a sota una mènsula massissa feta també de pedra o bé de varies capes de rajol ceràmic esglaonat recobertes de guix o de morter de calç, formant motllures. D’altres vegades hi ha mènsules amb una funció ornamental fetes de guix i recobertes de morter de calç, o també elements de terracota. Els balcons formats amb llosana solen tenir la barana de ferro forjat o de fosa.