Ruptura de revoltó ceràmic del balcó

Patologia:

Ruptura d’algun dels revoltons ceràmics que conformen el balcó.

Causa:

Pot ser a causa de sobrecàrregues, impactes i sobretot conseqüència de gelades.

Intervenció:

Repicar el morter d’acabat, si n’hi ha, per poder analitzar l’estat dels revoltons i la profunditat de les esquerdes. Si el revoltó està format per rajoles, substituir les peces trencades. Si es tracta de revoltons ceràmics prefabricats caldrà refer tot el revoltó. Sempre utilitzant materials i morters el màxim de compatibles amb els existents.