Balcons de fusta

La fusta pot patir l’atac d’insectes o pot tenir patologies a causa dels esforços que ha de suportar. Moltes patologies tenen a veure amb el grau d’humitat, pel que s’haurà de posar especial atenció als punts d’encastament de la fusta a la paret. Patologies de les estructures de la fusta.