21/03/2018

PREMIS D'ARQUITECTURA TRADICIONAL TONI COBOS

Properament s'informarà i es convocarà la Primera edició dels Premis d'Arquitectura Tradicional TONI COBOS organitzats per l'Associació GRETA.

Els Premis d’arquitectura tradicional Toni Cobos neixen amb la voluntat de premiar les bones pràctiques en la intervenció en el patrimoni més feble i desprotegit que respectin les característiques específiques de les preexistències, responent al mateix temps als reptes actuals.

Es pretén posar en valor les tècniques constructives tradicionals i els materials que han fet possible el patrimoni arquitectònic que conforma el nostre paisatge i els nostres pobles, així com els coneixements que són fruit de la transmissió de generació en generació, i el testimoni d’una manera de viure, d’una cultura i d’un territori, que és el nostre.

Conscients de la importància i responsabilitat de tots els agents implicats en cada intervenció, el Premi valorarà especialment les sinergies creades entre propietaris, tècnics i constructors.

Aquests premis es dediquen a la memòria de Toni Cobos, constructor apassionat per l’arquitectura tradicional, que ens va deixar de forma sobtada el desembre del 2017, marcant una forta petjada en la nostra Associació GRETA i en tots els qui varen treballar amb ell.

Toni Cobos creia en la importància de recuperar l’ofici, el saber fer, l’orgull i la dignitat que porta la feina ben feta, treballant dia a dia en la recerca dels coneixements seculars que hem perdut: les tècniques constructives i els materials tradicionals, la terra, la pedra, la calç, el guix, la ceràmica, la fusta, el ferro...Ell posava tota l’energia de què disposava per aprendre i transmetre generosament qualsevol coneixement que pogués ajudar a fer una construcció més respectuosa i sostenible amb el nostre patrimoni i la nostra societat.


1.- ÀMBIT I PERIODICITAT

L’àmbit territorial d’aquests premis és el de Catalunya.

Els Premis d’arquitectura tradicional Toni Cobos tenen caràcter biennal


 2.- CATEGORIES

A. PREMI TONI COBOS 2018 A LA INTERVENCIÓ EN L’ARQUITECTURA TRADICIONAL

Premi a obra finalitzada, feta amb coneixement i respecte al patrimoni arquitectònic anònim, les tècniques constructives i els materials que l’han fet possible, que permeti preservar per a les futures generacions aquest llegat i al mateix temps respongui als reptes i necessitats actuals. El Premi valora l’obra com el resultat entre les sinergies creades entre propietaris, tècnics i constructors, entenent que per obtenir un bon resultat és indispensable la complicitat entre tots ells.

Pot tractar-se de:

  • Una obra de reforma, restauració o ampliació d’un element d’arquitectura tradicional,
  • Una intervenció o obra nova en un context de nucli urbà històric, o en l’entorn d’un element d’arquitectura tradicional

Poden optar-hi les obres acabades durant els
cinc anys anteriors a la data de la convocatòria. Cada obra es pot presentar en  una única edició.

Els participants hauran de ser el conjunt de persones implicades en l’obra: el propietari o promotor, l’arquitecte, arquitecte tècnic..., i el constructor, industrial o artesà.

B. PREMI TONI COBOS 2018 A LES INICIATIVES QUE POSIN EN VALOR L’ARQUITECTURA TRADICIONAL

Premi a institució pública, entitat privada o particular (com ara ajuntaments, parcs naturals, entitats, associacions, fundacions, moviments socials, etc.) per promoure, estudiar o posar en valor l’arquitectura anònima o les tècniques tradicionals i els seus materials.

Tant pot tractar-se d’estudis de recerca, com plans especials, estudis de detall, subvencions o fórmules de difusió que vagin en la línia de protegir i/o facilitar la conservació i pervivència del patrimoni més vulnerable.

En aquest cas els participants poden ser una entitat, un col·lectiu o individuals.

 

Més endavant anunciarem dates i bases dels premis.